EPI Utility Clutch Kit for Polaris ATV - Stock Tire, 3-6000' Elev